طلاق توافقی


در پاره ای موارد ناشی از اختلافات زناشویی زوجین پس از بررسی شرایط خاص زندگی خود نهایتا تصمیم به جدایی می گیرند، به موجب ماده 25 قانون حمایت خانواده:

در درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند .در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعكس مي كند.

در صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق های توافقی دادگاه بر اساس توافقات زوجین راجع به تمام مسائل مشترک من جمله مهریه، نفقه ،جهیزیه و اطفال اتخاذ تصمیم می نماید.

گواهی عدم امکان سازش و فرق آن با حکم دادگاه :

تقاضای عدم امکان سازش به حکمی گفته می شود که دادگاه در صورتی که طلاق از طرف مرد باشد یا طرفین به صورت توافقی تقاضای طلاق از دادگاه نمایند صادر می شود.

ولی در صورتی که زن از دادگاه تقاضای طلاق نماید حسب مورد مطابق قانون، دادگاه به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند (ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1392).

مدت اعتبار حکم طلاق برای ارائه به دفتر خانه جهت ثبت صیغه طلاق 6 ماه پس از پایان ابلاغ رای فرجامی یا انقضا مدت فرجام خواهی است.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قعطی یا قطعی شدن رای است.