تجویز انتقال منافع


طبق ماده 61 قانون روابط موجر و مستأجر 6531 ، مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو مشاع به غیر انتقال داده
یا واگذار کند مگر اینکه این اختیار کتباً به او داده شده باشد. بنابراین هرگاه در قرارداد اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد
یا اجارهنامهای وجود نداشته باشد و مالک نیز راضی به انتقال منافع به غیر نباشد و از طرفی حاضر به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت
مستأجر و تخلیه آن نیز نباشد، مستأجر میتواند برای تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه مراجعه کند و دادگاه حکم به تجویز انتقال
منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند رسمی انتقال بنام مستأجر جدید را در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره قبلی یا دفترخانه نزدیک
ملک، برای همان شغل یا شغل مشابه صادر مینماید که در این صورت مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائممقام
مستأجر ماقبل خواهد بود. البته زمان اجرای حکم مذکور شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بوده و در صورت عدم انتقال به مستأجر
جدید حکم مزبور ملقیالاثر میشود.