تخلیه


بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر 6531 ، پس از انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری به حکم قانون ادامه مییابد و موجر صرفاً
در موارد خاص و مخصوص میتواند درخواست تخلیه مستأجر را بنماید.
این موارد عبارتند از:
1- در صورتی که عین مستأجره به منظور انجام شغل معین اجاره داده شده و مستأجر بدون اجازه موجر شغل خود را تغییر دهد، مگر
اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
2- در صورتی که عین مستأجره به منظور کسب و پیشه یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را بدون إذن موجر و یا
اخذ حکم تجویز انتقال منافع از دادگاه صالح عملاً به غیر واگذار نماید که در این صورت مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و
پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
3- هرگاه مستأجر دو بار در ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهارنامه موجر، اقدام به پرداخت اجارهبهاء کند و برای بار سوم اجارهبهاء را در
موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضای تخلیه عین
مستأجره را بنماید.
4- تخلیه به لحاظ نیاز شخصی و آن موقعی است که موجر خود به عین مستأجره برای کسب یا پیشه یا تجارت نیاز داشته باشد و یا
عین مستأجره مناسب برای سکنی بوده و موجر برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.
5- مورد دیگر تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید است مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی با گواهی شهرداری مربوطه به دادگاه ارائه
شود.
6- در موردی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد. به عنوان مثال: در عین مستأجره تغییراتی ایجاد نماید که به اساس
بنا و استحکام آن لطمه وارد کرده و یا موجب کاهش ارزش آن شود.
در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود، موجر مکلف است ظرف 5 ماه از
تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مذکور را به مستأجر پرداخت و یا در صندوق دادگستری تودیع نماید. در غیر اینصورت حکم مذکور ملقی الاثر می شود.