الزام به تنظیم سند رسمی انتقال


به طور معمول در جامعه معامله اموال غیرمنقول ابتدا با سند عادی صورت میپذیرد. فروشنده به اتفاق خریدار یا خود شخصاً و یا با حضور
در دفتر مشاور املاک مبادرت به انجام معامله مینمایند و خریدار قسمتی از ثمن معامله را به فروشنده پرداخت میکند. اگر فروشنده حتی
ملک مورد معامله را نیز به خریدار تحویل دهد، خریدار به طور کامل قادر به اعمال حقوق مالکانه به مفهوم واقعی نخواهد بود. زیرا هیچ یک از
ادارات و مراجع قانونی وی را به عنوان مالک به رسمیت نمیشناسند. به همین علت خریدار اموال غیرمنقول افزون بر گرفتن ملک، باید سند
رسمی انتقال را نیز به نام خود تنظیم نماید. بر حسب عرف حاکم بر معاملات، به هنگام تنظیم مبایعهنامه عادی زمان و مکان تنظیم سند
رسمی انتقال هم تعیین میشود و فروشنده متعهد و مستلزم میگردد، در تاریخ معینی در دفترخانه حضور یافته و سند رسمی انتقال به نام
خریدار تنظیم کند. اما در برخی موارد فروشنده به عللی همچون افزایش یافتن قیمت ملک از انجام این تعهد خودداری میورزد. در این صورت
خریدار میتواند به طرفیت فروشنده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه کند و دادگاه در صورت احراز وقوع عقد بیع، حکم به
محکومیت فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال صادر مینماید.