خلع ید


در برخی موارد اشخاصی بدون إذن مالک و به طور منغیرحق مبادرت به تصرف اموال متعلق به دیگران مینمایند و با وجود درخواست
مالک حاضر به تحویل ملک به مالک نمیباشند. در این وضعیت، اگرچه شخص دارای سند مالکیت ملک بوده و به حکم قانون مالک محسوب
می شود، اما به رغم داشتن سند مالکیت، نمیتواند با توسل به قدرت شخصی خود ملک را از تصرف مالک خارج نماید. در واقع مالک بایستی به
طرفیت متصرف دعوای خلع ید اقامه کند و دادگاه با احراز مالکیت مالک و تصرف غاصبانه، حکم بر خلع ید متصرف از ملک صادر مینماید.
شایان ذکر است، مطابق مقررات حاکم، صرفاً شخصی میتواند دعوای خلع ید اقامه کند که سند مالکیت ملک غیرمنقول به نام او بوده و یا با
ارائه گواهی حصر وراثت ثابت کند که ملک به او به ارث رسیده است.