تصرف عدوانی


قانون گذار برای حفظ نظم و امنیت عمومی، برای تصرف اشخاص در اموال غیرمنقول ویژه گی و مزایایی قائل شده است و لو اینکه شخص متصرف مالک مال غیر منقول نبوده و به طور غیر قانونی مال را متصرف شده باشد. در این صورت مالک حق ندارد راسا و با توسل به قدرت شخصی خود، مال غیرمنقول را از تصرف و سیطره شخص متصرف خارج نماید. بلکه بایستی با اقامه دعوا در دادگاه رفع تصرف را درخواست نماید و دادگاه در صورت احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ، رای به رفع تصرف عدوانی صادر خواهد کرد. شایان ذکر است ارائه سند رسمی مالکیت توسط مالک به خودی خود دلیل سبق تصرف شناخته می شود مگر اینکه شخص متصرف ، تصرف پیشین خود را به اثبات برساند.