گواهی حصر وراثت


زمانی که شخصی فوق می نماید دارایی او به صورت قهری به ورثه وی منتقل شده و همچنین می بایست تکلیف دیون و مطالبات وی مشخص گردد.بنابراین ورثه به عنوان قائم مقام متوفی وظیفه دارند تا در خصوص ترکه متوفی اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.بطور مثال اگر متوفی مطالباتی از شخص دیگری داشته باشد، طللب مذکور می بایست به ورثه متوفی تحویل گردد و در صورت عدم انجام تعهد، ً ورثه می توانند به طرفیت شخص بدهکار اقدام به طرح دعوا نمایند.لیکن مقدمه این موضوع معین شدن ورثه به شکل قانونی می باشد.تعیین تکلیف در خصوص دارایی متوفی و همچنین تعیین میزان سهم الارث ورثه و چگونگی اجرای وصیت نامه توسط صدور گواهی انحصار وراثت انجام می گیرد.به عبارت بهتر اشخاصی که مدعی هستند ورثه متوفی می باشند باید این موضوع را در مراجع قانونی ثالث به اثبات رسانده و پس از اثبات موضوع نام ایشان به همراه میزان سهم الارث وی در برگه ای به نام گواهی حصر وراثت قید شده که بصورت قانونی وی را بعنوان ورثه متوفی به کلیه مراجع و اشخاص معرفی می نماید.