تقسیم ترکه


تقسیم ترکه به معنی تقسیم و تفکیک سهم هر یک از ورثه از مال یا اموال مشاع معینی است که از طریق ارث به ورثه متوفی منتقل شده است. به عبارت دیگر زمانی که شخصی فوق نموده  و دارایی او به ورثه منتقل می شود، ورثه متوفی در تمامی اموال متوفی به صورت مشاعی شریک شده و هیچ یک از آنها مجاز نیستند بدون اجازه سایرین در اموال متوفی تصرفی نمایند.لذا در صورتی که ورثه با یکدیگر توافق در خصوص تصرف در اموال متوفی نداشته باشند ناگزیر می بایست ترکه را میان خویش تقسیم نمایند تا بدین طریق هر یک بتوانند در سهم مفروزی خود دخل و تصرف مادی و حقوقی نمایند.تقسیم ترکه گاه با تراضی ورثه و بدون مراجعه به دادگاه صورت گرفته و گاه بدلیل اختلاف ورثه و عدم حدوث توافق میان ایشان از طریق دادگاه و با صدور حکم صورت می پذیرد.